ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΚΤΗ (ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΚΤΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/05/2017 ΕΩΣ 24/05/2017

 

Α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.

1

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 630 220V ANA

S6E630-ANO1-01

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ O ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.