ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 1/2016)
     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Δ.Τ. 1η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ   2η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ   ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΌ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ  ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΕΜΠΕΡΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ     
                ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 & 3   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 & 5   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 & 8   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10α   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10β   ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
Α/Α               ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ    ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ     ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ     ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ    ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ               
1 247 969/16-1-17 ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ691644 100 101                               ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
2 248 633/11-1-17 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ965387 100 101                               ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
3 83 113/3-1-17 ΚΟΣΚΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ724594 100                                 ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
4 107 462/9-1-17 POLIHRONOPULO SNEZHANA NIKOLAEVA 6,17E+08 100 101                               ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠ.ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
5 138 496/9-1-17 ΠΕΡΕΙΡΑ ΑΜΕΛΙΑ ΑΛΜΒΕΡΤΟ   100                                 ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠ.ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ 24/4/2017 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ