Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19528/26-10-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ (CPV:33181500-7) 26 October 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ 06 October 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 2020-2021 31 August 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 08 July 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11971/2020 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 01 July 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9550/27-05-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α΄επαναλ. 27 May 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25 May 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 29 April 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ 23 April 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 12 March 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4352/09-03-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV: 33111730-7) 09 March 2020
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α' ΕΠΑΝ.- ΠΑΝ. ΓΕΝ ΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20 January 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΥΔ ΔΙΑΓ. «Ισοτοπικά Αντιδραστήρια» (CPV:33696400-9) (Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό) (αρ. διακ. 19283/12-12-2019, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80992) 15 January 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Ισοτοπικά Αντιδραστήρια» (CPV:33696400-9) (αρ. διακ. 19283/12-12-2019, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80992) 10 January 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 19283/12-12-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (CPV: 33696400-9)»(Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό) για ενα έτος 12 December 2019