ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 ΑΝΤΛΙΕΣ  ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΙΑ (1)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

31.375,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

38.591,25 €

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

7620/9-5-2012

ΚΑΕ

1311

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΛΙΕΣ  ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 ΜΙΑ (1)

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΙΝΕΧ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

26/10/2012 έως και  25/10/2013  ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ