ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΙΑ-ΜΧ)

CPV: 90524400-0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΙΑ (1)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

41.605,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

47. 014,22 € 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

8056 / 16-05-2012    

ΚΑΕ

0419

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΙΑ-ΜΧ)

CPV: 90524400-0

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 ΤΕΣΣΕΡΙΣ  

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ   «HYDROCLAVE  HELLAS AE» –

«ΓΕΝΙΚΗ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ»

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 11/2/2013 έως  10/2/2014