Αριθμός συμβάσεων

4

Διάρκεια σύμβασης

Από 24-02-2014 έως 23-02-2015

Αριθμ. Διακήρυξης

10283/26-06-2012

Τίτλος Διαγωνισμού

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

Είδος διαγωνισμού

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό

Σύνολο Συμμετοχόντων

4

1. Μειοδότης – ΑΔΑ:ΒΙΕΡ469Η2Π-ΣΔΨ

«DMPS LTD

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

39.200,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

44.296,00€

2. Μειοδότης – ΑΔΑ:ΒΙΕΡ469Η2Π-ΒΦΥ

«JOHNSON & JOHNSΟN HELLAS Α.Ε.Β.Ε.»,

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

36.935,05€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

41.736,61€

3. Μειοδότης – ΑΔΑ:ΒΙΕΡ469Η2Π-2ΛΔ

« ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.»

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

3.117,41 €

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

3.611,73 €

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»