Αριθμός συμβάσεων

3

Διάρκεια σύμβασης

Από 04-08-2014 έως 03-08-2015

Αριθμ. Διακήρυξης

13779/2013

Τίτλος Διαγωνισμού

«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

Είδος διαγωνισμού

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό

Σύνολο Συμμετοχόντων

5

1. Μειοδότης – ΑΔΑ:6ΛΧ5469Η2Π-ΣΨ5

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ.,»

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

2.475,00

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

3.044,25

2. Μειοδότης – ΑΔΑ:704Π469Η2Π-8ΩΨ

«JOHNSON & JOHNSΟN HELLAS Α.Ε.Β.Ε.»,

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

9.865,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

11.443,95€

3. Μειοδότης – ΑΔΑ:Ω8Z4469Η2Π-3ΟΖ

«MART HELLAS A.E.

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

8.609,00

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

9.894,07

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

 

 

 

Αριθμός συμβάσεων

3

Διάρκεια σύμβασης

Από 04-08-2014 έως 03-08-2015

Αριθμ. Διακήρυξης

13779/2013

Τίτλος Διαγωνισμού

«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

Είδος διαγωνισμού

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό

Σύνολο Συμμετοχόντων

5

1. Μειοδότης – ΑΔΑ:6ΛΧ5469Η2Π-ΣΨ5

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΜΒΑΣ.,»

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

2.475,00

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

3.044,25

2. Μειοδότης – ΑΔΑ:704Π469Η2Π-8ΩΨ

«JOHNSON & JOHNSΟN HELLAS Α.Ε.Β.Ε.»,

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

9.865,00€

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

11.443,95€

3. Μειοδότης – ΑΔΑ:Ω8Z4469Η2Π-3ΟΖ

«MART HELLAS A.E.

Αξία σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

8.609,00

Αξία σύμβασης με Φ.Π.Α.

9.894,07

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»