ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

Προσφορές δεκτές

από

13.02.2018

έως

20.02.2018

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 02.11.2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (αρ.πρωτ.: 17639/02.11.2017)

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας :

         2713-601710

   
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

             

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Για την Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιριακού συγκροτήματος και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

 

 

Α. Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών

Αποτελεί η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιριακού συγκροτήματος και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν. Τρίπολης συνολικής επιφάνειας 31.558,82 μ2 (εκ των οποίων 6.598,21 μ2 υπόγεια) με σκοπό την αποτύπωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε KWh/m2/έτος) και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Η εκτέλεση της ενεργειακής επιθεώρησης θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Β. Απαιτούμενα προσόντα επί ποινή αποκλεισμού

Θα πρέπει να είναι μηχανικός/-οί σε μορφή εταιρείας οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίας που θα διαθέτουν άδεια Β’ τάξης και των τριών κατηγοριών, κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (Π.Ε.Α) καθώς και άλλη αντίστοιχη εμπειρία ενεργειακών μελετών, σε κτίρια επιφάνειας και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Π.Γ.Ν.Τρίπολης.

Θα πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.), καθώς και κατάλογο άλλων ενεργειακών μελετών, από τον οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις με το Π.Γ.Ν.Τρίπολης.

Οι συμμετέχοντες πριν τον διαγωνισμό, υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους του Νοσοκομείου για τους οποίους πρόκειται να εκδοθεί το Π.Ε.Α. Η εν λόγω επίσκεψη θα τεκμηριώνεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να κατατεθεί με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση για την σημερινή κατάσταση των χώρων, καθώς και για τις συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν στην εκτέλεση των επιθεωρήσεων.

Γ. Μεθοδολογία Υπηρεσιών Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Π.Ε.Α.

Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

  1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου
  2. Τρόπος υλοποίησης/οργάνωσης του Έργου, πληρότητα/ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών - παραδοτέων.
  3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - οργάνωση παραδοτέων.
  4. Ομάδα Έργου.
  5. Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της ομάδας έργου.

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στην διάθεση μόνο των συγκεκριμένων στελεχών. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκριθεί στους όρους και τις απαιτήσεις του έργου με όποια πρόσθετη άνθρωπο-προσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του έργου, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος.

Σκοπός της παροχής υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης είναι να διαθέσει στο Νοσοκομείο το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα προκύψουν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε για την τεκμηρίωση της έκδοσης του Π.Ε.Α., είτε για την υποστήριξη άλλων δράσεων του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο θα διαθέσει στον Ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα και απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες, ούτως ώστε οι επιθεωρητές να συλλέξουν δεδομένα και προδιαγραφές του κτιριακού συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων.

Κατά την επί τόπου επίσκεψη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων, πρέπει να καταγραφούν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με παράλληλη χρήση όσων στοιχείων έχουν συλλεχθεί από τις διαθέσιμες μελέτες και σχέδια, τα οποία πρέπει να επαληθεύονται, πέραν από την απλή καταγραφή των στοιχείων. Για τις μετρήσεις να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, ώστε να μετρηθούν αξιόπιστα και να επαληθευτούν οι διάφορες παράμετροι, που συμβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των Η/Μ εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, μπορούν να προβούν σε εξειδικευμένες μετρήσεις.

Κατά την επιθεώρηση του κτιρίου συμπληρώνονται τα τυποποιημένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου που καθορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010 και περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, καθώς και άλλα στοιχεία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.

Τα δεδομένα των κτιρίων και των εγκαταστάσεων που θα καταγραφούν, θα χρησιμοποιηθούν για τους απαραίτητους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.

Τα δεδομένα των κτιρίων και των εγκαταστάσεων που θα καταγραφούν, θα χρησιμοποιηθούν για τους απαραίτητους. Συγκεκριμένα η καταγραφή των δεδομένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 Καταγραφή δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κλπ).

 Προσδιορισμός συνθηκών λειτουργίας των κτιρίων.

 Αποτύπωση της γεωμετρίας των κτιρίων και των θερμικών ζωνών

 Επαλήθευση της σύστασης των δομικών στοιχείων.

 Προσδιορισμός θερμοφυσικών ιδιοτήτων δομικών στοιχείων.

 Προσδιορισμός αερισμού διείσδυσης μέσω χαραμάδων.

 Καταγραφή εγκαταστάσεων κλιματισμού – θέρμανσης – ψύξης - μηχανικού αερισμού    

   (μονάδες παραγωγής, δίκτυα διανομής, τερματικές μονάδες).

 Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

 Καταγραφή συστημάτων φωτισμού (εγκατεστημένη ισχύς, διατάξεις αυτοματισμού).

 Καταγραφή διατάξεων αυτόματου ελέγχου (BMS κλπ)

Την καταγραφή των δεδομένων ακολουθεί η επεξεργασία τους σε εξειδικευμένο λογισμικό. Από την επεξεργασία των στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογισμών θα προκύψει η τεκμηρίωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και θα εκδοθεί το Πιστοποιητική Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

 

 

Δ. Παραδοτέα (σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη όπου είναι δυνατόν)

1.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

2.Φάκελος που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, αποτελεσμάτων και

συμπερασμάτων που θα προκύψουν.

3.Έκθεση τεκμηρίωσης των συντελεστών και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον

υπολογισμό του Π.Ε.Α.

  1. Οικονομικοτεχνική μελέτη για τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση πιθανών τεχνικών παρεμβάσεων, όπως αλλαγή ηλεκτρικών λαμπτήρων, αλλαγή καυσίμου, εξοικονόμηση ενέργειας μέσω συστημάτων ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων- εγκατάστασης συστημάτων ηλιακών συλλεκτών, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και άλλων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
  2. Ηλεκτρονικά αρχεία xml που θα αναρτηθούν στο https://www.buildingcert.gr/.

 

Ε. Εγγυήσεις- Χρόνος παράδοσης

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι θα τηρήσει τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός του και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το Νοσοκομείο.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών χωρίς δυνατότητα παράτασης