ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΤΕΧΝ. ΥΠ.)

0 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 3ου ΚΑΙ 4ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/06/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/06/2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό και στην απολύμανση των αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού των χώρων των χειρουργείων του 3ου και του 4ου ορόφου (στις κατόψεις των χώρων αποτυπώνονται και τα δίκτυα αεραγωγών) και είναι οι εξής:

 • Αφαίρεση των στομίων προσαγωγής και απαγωγής αέρα, καθώς και των εξαρτημάτων του δικτύου αεραγωγών και καθαρισμός – απολύμανση αυτών.
 • Χρήση υφιστάμενων ανοιγμάτων συντήρησης του δικτύου ή διάνοιξη ανοιγμάτων σε κατάλληλα σημεία αν απαιτείται, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
 • Οπτικός έλεγχος και βιντεοσκόπηση με κάμερα και μόνιτορ της κατάστασης των αεραγωγών.
 • Ανάδευση, αποκόλληση, συλλογή και απομάκρυνση όλων των επικαθίσεων και των βλαβερών ουσιών από το εσωτερικό των αεραγωγών με ειδικά εξαρτήματα.
 • Παράλληλα με τον καθαρισμό, εφαρμογή ισχυρής αναρρόφησης για την κατακράτηση των σωματιδίων. Το σύστημα αναρρόφησης να διαθέτει ισχυρό ανεμιστήρα και κατάλληλα φίλτρα για την προστασία των χώρων από τυχόν ρύπανση.
 • Απολύμανση των δικτύων με εκνέφωση αρμοδίως εγκεκριμένου απολυμαντικού διαλύματος με τη χρησιμοποίηση ειδικών φορητών συσκευών.
 • Καθαρισμός των στομίων προσαγωγής και αναρρόφησης του αέρα καθώς και απολύμανση αυτών με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού.
 • Αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων με καινούργια που θα διατεθούν από το Νοσοκομείο.
 • Ο έλεγχος καθαρότητας να γίνεται μέσω ειδικού ρομπότ το οποίο αποτυπώνει με μορφή φωτογραφίας πριν και μετά τον καθαρισμό, για τον έλεγχο της ποιότητας και πληρότητας της εργασίας.
 • Αποκατάσταση τυχόν νέων ανοιγμάτων πρόσβασης που κρίθηκε αναγκαίο να ανοιχτούν στους αεραγωγούς μετά το τέλος των εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Μετά το τέλος των εργασιών, θα παραδοθεί πρωτόκολλο μετρήσεων ποιότητας του αέρα και πιστοποιητικό καθαρότητας χώρων για κάθε χώρο ξεχωριστά, όπου θα φαίνονται οι εκτυπωμένες μετρήσεις από διακριβωμένα όργανα μέτρησης με τα πιστοποιητικά τους σε ισχύ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους:                                          

 1. Τουλάχιστον τρία (3) αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος με Νοσοκομεία εντός της τελευταίας πενταετίας, για την εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών, προς απόδειξη της εμπειρίας του στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.
 2. Σε ισχύ πιστοποιητικά ΙSO9001:2015,ΟΗSAS18001:2007,ISO14001:2015
 3. Σε ισχύ πιστοποιητικό εκπαίδευσης δύο τουλάχιστον τεχνικών ή μηχανικών του ενδιαφερόμενου από Ευρωπαϊκό ή Διεθνή Φορέα καθαρισμού αεραγωγών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την παραλαβή των εργασιών, αποτελεί προϋπόθεση η παράδοση από τον Ανάδοχο στο Νοσοκομείο των παρακάτω:

 1. Καθαρά και στεγνά δίκτυα αεραγωγών.
 2. Τεχνικός φάκελος, που θα περιλαμβάνει:

α) Πιστοποιητικά για την εργασία και την απολύμανση (βεβαίωση υγιεινής)

β) Πιστοποιητικά για τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν

γ) Φωτογραφίες των αεραγωγών πριν και μετά τις εργασίες

 1. Πλήρως τεκμηριωμένη Τεχνική Έκθεση – Αναφορά μετά το τέλος εκτέλεσης των εργασιών, για τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν και τεχνική εισήγηση για την πλήρη και ορθή λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.