ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24.000BTU (ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 27/04/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/05/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σε χώρο του Νοσοκομείου θα τοποθετηθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία αυτόνομο επίτοιχο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου.

Είδος

Τεμάχια

Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιας και αμεταχείριστης αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας τοίχου (split) , τουλάχιστον 24.000 btu/h (+-5%), inverter, ενεργειακής κλάσης min Α+++ (ψύξη / θέρμανση), με ασύρματο τηλεχειρισμό,  χρήση οικολογικού ψυκτικού υγρού (να αναφερθεί)

2

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθεύσει, εγκαταστήσει και παραδώσει σε πλήρη και σωστή λειτουργία την κλιματιστική μονάδα ως ακολούθως:

 • Πλήρης ηλεκτρική, ψυκτική και υδραυλική εγκατάσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
 • Η εξωτερική μονάδα θα στηριχθεί σε κατάλληλη βάση στήριξης γαλβανιζέ που οφείλει να εγκαταστήσει ο ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
 • Η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα θα αποχετευτούν σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.
 • Το κλιματιστικό θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα ηλεκτροδοτηθεί από παροχή που υφίσταται για το σκοπό αυτό.
 • Όπου απαιτηθεί η διάνοιξη οπών θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση και μόνωση αυτών μετά το πέρας των εργασιών με κατάλληλα υλικά, καθώς και βαφή στον ίδιο χρωματισμό με ευθύνη του αναδόχου.
 • Οι υδραυλικές σωληνώσεις ένωσης της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα θα είναι από χαλκό και θα μονωθούν από συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική ταινία.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι ασφαλείς, παραδιδόμενες σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς.
 • Ο ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος για όλα τα απαραίτητα, υλικά και μικροϋλικά για την τοποθέτηση και παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.
 • Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπομένων από την νομοθεσία μέτρων για την ασφάλεια-υγιεινή καθώς και για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Πριν την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. Για την εκπόνηση των ειδικών κατηγοριών εργασιών για τις οποίες υπάρχουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά αδειούχους τεχνικούς.
 • Όλα τα υλικά της εγκατάστασης και τα πεδία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ιδιοκατασκευών και μη πιστοποιημένων προϊόντων καθώς και η εγκατάσταση μεταχειρισμένων προϊόντων και μηχανημάτων.
 • Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών, θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης και τις εγγυήσεις.
 • Η υπό προμήθεια κλιματιστική μονάδα θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. Για διάστημα αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε βλάβη χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου (συνήθης χρήση). Για το διάστημα αυτό ο ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση για τη συντήρηση του είδους αυτού.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2713601710 FAX :2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου