ΑΛΑΤΙ ΚΑΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

               ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ  15/01/20 ΕΩΣ 20/01/20         

Α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ / ΤΟΝΟ

1

ΑΛΑΤΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.