ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ INTERCLIMA (ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ INTERKLIMA RPCA-205-RTB

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 27/04/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/04/2020

Α. ΚΥΚΛΩΜΑ Νο1 ΨΥΚΤΗ Νο1

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ – ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ HANBELL RC 16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • • Άδειασμα ψυκτελαίου από τον συμπιεστή
 • • Μερική αποσυναρμολόγηση συμπιεστή εντός του ψύκτη
 • • Αντικατάσταση στεγανοποιητικών δακτυλίων
 • • Καθαρισμός φίλτρου ψυκτελαίου και μαγνητών
 • • Αντικατάσταση γόμωσης φίλτρου υγράς γραμμής
 • • Συναρμολόγηση συμπιεστή
 • • Διαδικασίες ελέγχου στεγανότητας , κενό κτλ.
 • • Πλήρωση με καινούργιο ψυκτέλαιο
 • • Πλήρωση με ψυκτικό υγρό
 • • Ρυθμίσεις και έλεγχος λειτουργίας

Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν υλικά (π.χ. άζωτο, ψυκτέλαια, παρεμβύσματα και δακτύλιοι, κόλλες στεγανότητας και διαλυτικά)που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Β. ΚΥΚΛΩΜΑ Νο1 ΨΥΚΤΗ Νο2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Νο1 ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ Νο2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • • Άδειασμα ψυκτελαίου από τον συμπιεστή
 • • Πλήρης αποσυναρμολόγηση συμπιεστή
 • • Καθαρισμός και επιθεώρηση
 • • Αντικατάσταση περιέλιξης
 • • Αντικατάσταση στεγανοποιητικών δακτυλίων συστήματος φόρτισης αποφόρτισης
 • • Καθαρισμός φίλτρου λαδιού και μαγνητών κτλ
 • • Συναρμολόγηση συμπιεστή
 • • Διαδικασίες ελέγχου στεγανότητας , κενό κτλ

Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν υλικά (π.χ. άζωτο, ψυκτέλαια, παρεμβύσματα και δακτύλιοι εμβόλου, κόλλες στεγανότητας και διαλυτικά, περιέλιξη) που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Γ.ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

Μετά την αποσύνδεση, εξαγωγή και επισκευή από τον προσφέροντα των δύο συμπιεστών όπως αναφέρονται στα πεδία Α και Β, θα γίνει επανατοποθέτηση και σύνδεσή τους από τον προσφέροντα ως ακολούθως:

Ο συμπιεστής του κυκλώματος Νο1 του ψύκτη Νο1, θα επανατοποθετηθεί στη θέση του και συνδεθεί.

Ο συμπιεστής του κυκλώματος Νο1 του ψύκτη Νο2,θα τοποθετηθεί και συνδεθεί στο κύκλωμα Νο2του ψύκτηΝο1 αφού πρώτα αποσυνδεθεί και μετακινηθεί ο συμπιεστής που υπάρχει στο κύκλωμα αυτό ο οποίος θα συνδεθεί στη κενή θέση του ψύκτη Νο2.

Οι παραπάνω εργασίες αποσκοπούν στο να υπάρχει ένας ψύκτης(Νο1) με δυνατότητα πλήρους λειτουργίας ενώ ο ψύκτης (Νο2) θα υπολειτουργεί.

Έλεγχος καλής λειτουργίας των δύο ψυκτών Νο1 και Νο2 σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ:

Η ανάκτηση του ψυκτικού μέσου θα πραγματοποιηθεί από τεχνικούς του Νοσοκομείου και το ψυκτικό μέσο θα παρέχεται από το Νοσοκομείο σε κάθε περίπτωση.

Η αποσύνδεσητων συμπιεστών και η μεταφορά τους από και προς επισκευή με τα κατάλληλα μέσα βαραίνουν τον προσφέροντα.

Οι τιμές θα περιλαμβάνουν κρατήσεις υπέρ δημοσίου και θα εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των ανωτέρω εργασιών.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2713601710 fax: 2710234658

Σας επισημαίνουμε ότι:

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών, επίσης τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα στο χώρο του Νοσοκομείου.