ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-2020

Προσφορές δεκτές

από

03.04.2020

έως

10.04.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

 

1.

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΜ 1

ΤΜΗΜΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1.         Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.

2.         Να διαθέτει σύστημα παθητικής ψύξης (χωρίς ανεμιστήρα).

3.         Ο σχεδιασμός του να είναι τέτοιος που να επιτρέπει την τοποθέτηση και αποθήκευση των καλωδίων όταν δεν λειτουργεί το μόνιτορ.

4.         Να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50Hz και να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για λειτουργία με αυτήν τουλάχιστον για 4 ώρες. Να μπορεί να δεχτεί και μεγαλύτερη μπαταρία για συνεχόμενη λειτουργία τουλάχιστον 8 ωρών.

5.         Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 12΄΄ για την απεικόνιση τουλάχιστον δώδεκα κυματομορφών ταυτόχρονα με δυνατότητα επιλογής των χρωμάτων των κυματομορφών από το χρήστη. Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση η δυνατότητα αφής.

6.         Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων ώστε να είναι ορατές από απόσταση.

7.         Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη για γρήγορη μετάβαση στα μενού τα οποία να είναι στην ελληνική γλώσσα.

8.         Να διαθέτει επί της οθόνης κομβία άμεσης πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες του μόνιτορ τα οποία να μπορεί να διαμορφώσει ο χρήστης.

9.         Να διαθέτει τη δυνατότητα παγώματος των κυματομορφών ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανατρέξει τουλάχιστον 2 λεπτά πίσω στον χρόνο.

10.       Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση TRENDS όλων των παραμέτρων των τελευταίων τουλάχιστον 120 ωρών με απεικόνιση υπό μορφή πίνακα και γραφήματος και 48 ωρών πλήρης επισκόπησης (Full Disclosure) κυματομορφών. Επιπλέον να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης συναγερμών και αρρυθμιών (να αναφερθεί ο αριθμός).

11.       Να διαθέτει λογισμικό υπολογισμού δοσολογίας φαρμάκων και αιμοδυναμικών παραμέτρων.

12.       Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού.

13.       Ο χρήστης να μπορεί να εισάγει τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή (πχ. Όνομα, φύλλο, τμήμα κλπ).

14.       Να διαθέτει θύρα δικτύου.

15.       Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης πληροφοριών (πχ. κυματομορφή, τιμές κλπ) άλλου ιδίου μόνιτορ που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο.

16.       Να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον τριών (3) καναλιών τριών (3) ταχυτήτων. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή Laser.

17.       Να διαθέτει τροχήλατη βάση με καλάθι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.

18.       Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων:

Α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Β. Αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης

Γ. Οξυμετρίας

Δ. Θερμοκρασίας

19.       Να αναφερθούν οι δυνατότητες αναβάθμισης για τη μέτρηση και άλλων παραμέτρων.

20.       Για τις ζητούμενες παραμέτρους της βασικής σύνθεσης να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις :

Α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα

1.   Να διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας με 3-πολικό, 5-πολικό καλώδιο.

2.   Με την χρήση 5-πολικού καλωδίου να απεικονίζονται έως και 7 απαγωγές ταυτόχρονα.

3.   Να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας των κυματομορφών ή και να ρυθμίζεται αυτόματα.

4.   Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικές ταχύτητες απεικόνισης της κυματομορφής.

5.   Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής τιμής των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας. Να αναφερθεί το εύρος ορίων.

6.   Να διαθέτει ανάλυση και απεικόνιση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και να διαθέτει και συναγερμό σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων. Να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει εκ νέου το σημείο ST για τον επανυπολογισμό του ST.

7.   Nα διαθέτει ανίχνευση τουλάχιστον 30 αρρυθμιών συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής (AF) με δυνατότητα ορισμού συναγερμού ανά αρρυθμία, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη ο οποίος και να υποδεικνύεται με σημειωτή.

8.   Να διαθέτει φίλτρο αποκοπής παρασίτων σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με διαθερμία.

9.   Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης.

10. Να μπορεί να επιλέξει ο χρήστης χειροκίνητα ή και αυτόματα την πηγή υπολογισμού και εμφάνισης της καρδιακής συχνότητας.      

11. Να παραδοθεί με 5-πολικό καλώδιο και 3-πολικό καλώδιο.

Β. Αναίμακτη πίεση

1.   Η μέτρηση να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο.

2.   Η λήψη να γίνεται κατ’ εντολή του χειριστή, χειροκίνητα, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα από 1 – 480 λεπτά καθώς και συνεχόμενα σε διάρκεια πέντε (5) λεπτών

3.   Να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής - διαστολικής και μέσης πίεσης.

4.   Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και παίδων και σωλήνα σύνδεσης.

Γ. Οξυμετρία

1.   Να απεικονίζει την κυματομορφή και η αριθμητική τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο.

2.   Να διαθέτει δείκτη ποιότητας σήματος.

3.   Να δύναται ο χρήστης να επιλέξει την απεικόνιση της καρδιακής συχνότητας.

4.   Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων και παίδων πολλαπλών χρήσεων.

Δ. Θερμοκρασία

1.   Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών Δτ.

2.   Να μπορεί να κάνει μετρήσεις από το δέρμα και από τον οισοφάγο/ορθό.

3.   Να παραδοθεί με αισθητήρα δέρματος και στοματικής κοιλότητας /ορθού.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.     Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE.

2.     Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό ISO 13485 του προμηθευτή β) πιστοποιητικό ISO 13485 για τον κατασκευαστικό οίκο.

3.     Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

4.     Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

5.     Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.

6.     Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή, για την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις: α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.

7.     Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.

8.     Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:

       • service manual

       • operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)

9.     Ο προμηθευτής, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί.

10.   Οι απαντήσεις εκ μέρους των προσφερουσών εταιρειών σε όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση ή όχι με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα υπάρχει παραπομπή στο επίσημο φυλλάδιο (brochure) του κατασκευαστή και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!

                 
                     

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735