ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ

Προσφορές δεκτές

από

03.04.2020

έως

10.04.2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Ανακοινώνει

Τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών των εγγράφων – δεμάτων του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολη, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , στο ΚΑΕ: 0831.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου, οδός: Τέρμα  Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100, Τρίπολη μέχρι τις 10/04/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις – προδιαγραφές

·                   Να διαθέτει οργανωμένο δίκτυο διανομής και μεταφορών ικανό να καλύψει τις

ανάγκες σε διακίνηση εγγράφων και δεμάτων σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

·                   Να είναι ιδιοκτήτης ενός ικανοποιητικού αριθμού μεταφορικών μέσων ώστε να

ικανοποιεί τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

·                   Να είναι εξοπλισμένη με μηχανογραφικό / ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και

παρακολούθησης της διακινούμενης αλληλογραφίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

·                   Παραλαβή από το Tμήμα Γραμματείας του Γ.Π.Ν. Τρίπολης κάθε μέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 14.00 μ.μ. έως 14:30 μ.μ. καθώς και μετά το πέρας σε τυχόν έκτακτη κλήση του Νοσοκομείου.

·                   Παράδοση των παραληφθέντων φακέλων και δεμάτων σε παραλήπτες :

Α) Εντός περιοχών Ν. Αρκαδίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα .

Β) Εντός περιοχών των υπολοίπων Νομών της Ελλάδας (πόλεις, χωριά, νησιά), την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ή τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα ( εφόσον η περιοχή είναι απομακρυσμένη - δυσπρόσιτη) .

·                   Για την περίπτωση που ο παραλήπτης απουσιάζει, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αφήνει ειδοποιητήριο σημείωμα και να γίνεται εκ νέου επίδοση του αντικειμένου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς καμία επιβάρυνση. Παράλληλα με το πρώτο ειδοποιητήριο η εταιρεία ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά τη Γραμματεία του Νοσοκομείου για τη μη παράδοση. Εφόσον ο παραλήπτης απουσιάζει και την επομένη ημέρα, αφήνεται από την εταιρεία δεύτερο ειδοποιητήριο σημείωμα και εφόσον αυτός δεν ανταποκριθεί μέσα σε πέντε ημέρες από την πρώτη ειδοποίηση το αντικείμενο θα επιστρέφεται αμέσως στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, μαζί με αντίγραφα των δύο ειδοποιητηρίων και γραπτή παρατήρηση ότι ο παραλήπτης δεν ανταποκρίθηκε. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του παραλήπτη είναι άγνωστα (πιθανή αλλαγή διεύθυνσης ), το αντικείμενο επιστρέφεται αμέσως στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, με αντίστοιχη γραπτή παρατήρηση της εταιρείας.

·                   Χορήγηση από την εταιρεία αποδεικτικού παραλαβής αντικειμένου από τον παραλήπτη, από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία παράδοσης αντικειμένου (αριθμός αποστολής, ονοματεπώνυμο και υπογραφή παραλήπτη, διεύθυνσή του, ημερομηνία και ώρα παραλαβής). Αποστολή των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων στη Γραμματεία του Νοσοκομείου ή μέσω fax, το αργότερο μέσα σε μία ημέρα όταν ζητούνται.

·                   Ασφάλεια κάθε αποστολής για απώλεια ή κλοπή.

·                   Έκδοση μηνιαίου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, με συνημμένη αναλυτική κατάσταση των κινήσεων, στην οποία θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία των αποστολέων (αριθμός αποστολής, όνομα και διεύθυνση παραλήπτη, ημερομηνία παράδοσης αντικειμένου, βάρος αντικειμένου και αξία υπηρεσίας). Το τιμολόγιο θα εξοφλείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Π.Γ.Ν. Τρίπολης και στο τηλέφωνο 2713-601737 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.