ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση, αναγόμωση και η υδραυλική δοκιμή (εφόσον απαιτείται) των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου, του νέου κτιρίου του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων/Εφήβων/Ενηλίκων και των Εξωνοσοκομειακών Δομών του Τομέα Ψυχικής Υγείας όπως περιγράφονται ακολούθως:

Α. Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» - Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22131 Τρίπολη

 • 71 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 9 τεμ. CO2 ΦΟΡΗΤΟΙ 5 KG
 •   7 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 KG (Λεβ/στάσιο)

Β. Νέο κτίριο ψυχιατρικού τομέα - Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22131 Τρίπολη

 • 43 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 2 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 12 KG
 • 7 τεμ. CO2 ΦΟΡΗΤΟΙ 5 KG
 • 5 τεμ. CO2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ 10 KG
 • 17 τεμ. CO2 50 KG
 •    8 τεμ. CO2 45 KG
 •    2 τεμ. CO2 95 KG
 •    3 τεμ. INERGEN 100 KG

Γ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Πλαπούτα 2 & Νικηταρά Τρίπολη

 • 12 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 1 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 KG
 • 1 τεμ. CO2 ΦΟΡΗΤΟΙ 5 KG

Δ. Οικοτροφείο ΗΩΣ - Δαβιάς 4 Τρίπολη

 • 14 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 1 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 6 KG

 Ε. Ξενώνας Λευκοθέα, Ξενώνας Β, – Τσακοπούλου 3 Τρίπολη

 • 11 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 1 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 6 KG
 • 1 τεμ. CO2 ΦΟΡΗΤΟΙ 5 KG

ΣΤ. Ξενώνας Αριάδνη - Συνοικισμός Φιλικών Τρίπολη

 • 14 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 1 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 KG

Ζ. Ξενώνας Εστία – Δεκάζου & Κανάρη 26 Τρίπολη

 • 6 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 1 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 KG

Η. Ξενώνας Ζέφυρος – 25ης Μαρτίου & Πελοπίδα Τρίπολη

 • 18 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 3 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 6 KG
 • 1 τεμ. CO2 ΦΟΡΗΤΟΙ 5 KG

 Θ. Προστατευόμενα Διαμερίσματα – Καρακάλου 7 Τρίπολη

 • 4 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 1 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 6 KG

 Ι. Προστατευόμενα Διαμερίσματα – Δεκάζου και Κανάρη 26 Τρίπολη

 • 3 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6 KG
 • 1 τεμ. ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 6 KG
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει την απαραίτητη άδεια για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής και προμήθειας πυροσβεστήρων η οποία και θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού.

β) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι ενιαία (Νοσοκομείο, Ψυχιατρικός Τομέας, Εξωνοσοκομειακές Δομές) και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων εργασιών συντήρησης, αναγόμωσης ΚΑΙ υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων και φιαλών, όπως περιγράφονται παραπάνω. Ανάδοχος θα αναδειχτεί αυτός που θα έχει τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

γ) Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ανταλλακτικών θα χρεωθεί ξεχωριστά και μετά από υποβολή σχετικής προσφοράς του Αναδόχου.

δ) Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση υφιστάμενου πυροσβεστήρα με καινούργιο, θα χρεωθεί ξεχωριστά και μετά από υποβολή σχετικής προσφοράς του Αναδόχου.

ε) Οι πυροσβεστήρες του Νοσοκομείου, του Ψυχιατρικού Τομέα και των Εξωνοσοκομειακών Δομών θα παραληφθούν από τους χώρους που βρίσκονται όπου και θα παραδοθούν μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών (τα έξοδα μετάβασης επιβαρύνουν τον Ανάδοχο). Οι εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής θα γίνουν με τη λήξη του σχετικού χρόνου και μετά από ειδοποίηση του Νοσοκομείου προς τον Ανάδοχο.

στ) Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

ζ) Κατά τη διάρκεια της συντήρησης – αναγόμωσης – υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται επαρκώς με εφεδρικούς του Αναδόχου ώστε να μη μείνουν το Νοσοκομείο, ο Ψυχιατρικός Τομέας και οι Εξωνοσοκομειακές Δομές ακάλυπτοι από πυροσβεστικά μέσα. Σε περίπτωση που η εταιρεία αδυνατεί να καλύψει την εφεδρεία, η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης θα γίνει σταδιακά μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο.

η) Μετά το τέλος των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκομείο τις σχετικές δηλώσεις – βεβαιώσεις πλήρωσης των όρων καλής λειτουργίας & ασφάλειας των πυροσβεστήρων.

θ) Κατά την παραλαβή των συντηρημένων – αναγομωμένων – υδραυλικά δοκιμασμένων πυροσβεστήρων, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία τους. Η πλήρωση των πυροσβεστήρων που θα δοκιμαστούν βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο