Προσφορές δεκτές

από

01.03.2021

έως

08.03.2021

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΜ 2

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 17-25.02.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘ. ΤΗΣ Ν/Χ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ(αρ.πρωτ.: 3029/17.02.2021 κ' 3513/25/02/2021)

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                   

            

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

 

 1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης .
 2. Να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αυτόματο σύστημα φόρτισης. Να λειτουργεί, κατ’ επιθυμία του χειριστή, είτε με σύνδεση στο δίκτυο 230V/50Hz είτε με χρήση αποκλειστικά των ενσωματωμένων μπαταριών.
 3. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης μπαταρίας και ένδειξη φόρτισης. Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας με την μπαταρία για 50 τουλάχιστον πλήρη ηλεκτροκαρδιογραφήματα.
 4. Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζει 3 τουλάχιστον απαγωγές ταυτόχρονα. Να αναφερθεί το μέγεθος της οθόνης προς αξιολόγηση.
 5. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ.
 6. Να απεικονίζει τον αριθμό των σφίξεων με όρια από 30 έως 250 ΒΡΜ περίπου.
 7. Να διαθέτει δειγματοληψία ≥1000 δειγμάτων/κανάλι/sec.
 8. Να φέρει εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος τουλάχιστον 3 απαγωγών.
 9. Να εκτυπώνει σε θερμικό χαρτί.
 10. Να φέρει ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης του ΗΚΓ (RR, PR, QT διαστήματα)
 11. Να έχει τουλάχιστον δυο (2) κατά προτίμηση ταχύτητες (25-50mm/sec).
 12. Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων.
 13. Να έχει απόκριση συχνότητας από ≤ 0,05 έως ≥ 100Ηz
 14. Να είναι κατά το δυνατό μικρού βάρους (≤9Kg) και εύκολος στην μεταφορά του.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE.
 2. Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό ISO 13485 του προμηθευτή β) πιστοποιητικό ISO 13485 για τον κατασκευαστικό οίκο.
 3. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
 4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
 5. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.
 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή, για την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις: α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.
 7. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
 8. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:
 • • service manual
 • • operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)
 1. Ο προμηθευτής, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί.
 2. Οι απαντήσεις εκ μέρους των προσφερουσών εταιρειών σε όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση ή όχι με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα υπάρχει παραπομπή στο επίσημο φυλλάδιο (brochure) του κατασκευαστή και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή.