ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

  

 

1.    Ταμπλέτες Φορμόλης

 

 

 

 

 

 

    

Τηλ. Επικοινωνίας: 2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών

    Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

  Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος  της     

  Ανακοίνωσης.