ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (14-07-2017)

ΤΑΙΝΙΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ   ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ  ΑΙΜΑ

1.   Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα

Ποσότητα: 350 kit (1x50) (περίπου) /3μηνο

 

 

(κωδ. παρατηρητηρίου τιμών: 14.8.15)

    

 Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.