ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ(18-10-2017)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ

 

  1. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ             Ποσότητα: 6.000 τεμάχια (περίπου)
  2. ΜΗ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ     Ποσότητα: 4.000 τεμάχια (περίπου)

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.