ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 

Συντηρητικό διάλυμα με βάση την μεθανόλη, με σκοπό την συντήρηση των κυττάρων, που προέρχονται από τις βρογχοσκοπήσεις, μέχρι την ανάγνωσή  τους από το κυτταρολογικό εργαστήριο.

 

Ποσότητα :   5 (πέντε) litra περίπου

(και ανάλογα με τον αριθμό των εξατάσεων που θα προκύπτουν από το βρογχοσκοπικό ιατρείο).

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.