ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ(14-09-2018) Φ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1. Πορώδεις Αντιαλεργικές Ταινίες με Γάζα:

-9x10 cm ± 1,5 cm x 1,5cm (περίπου)    

Ποσότητα: 5.000 τεμάχια (πέντε χιλιάδες) περίπου / 3μηνο(περίπου)

-9x15 cm ± 1,5 cm x 1,5cm  (περίπου)    

Ποσότητα: 7.000 τεμάχια (επτά χιλιάδες) περίπου / 3μηνο(περίπου)

2. Αιμοστατικές Γάζες:

- 10cm x 20cm  (περίπου) Ποσότητα: 350 τεμάχια (τριακόσια πενήντα) / 3μηνο          (περίπου)

- 5cm x 7cm    (περίπου)  Ποσότητα: 350 τεμάχια (τριακόσια πενήντα) / 3μηνο          (περίπου)

3. Συσκευές ορού απλές

Ποσότητα: 30.000 τεμάχια (τριάντα χιλιάδες) / 3μηνο (περίπου)

4. Αυτοκόλλητα Αιμοδοσίας στρογγυλά

Ποσότητα: 5.000 τεμάχια (πέντε χιλιάδες) / 3μηνο (περίπου)

5.Οφθαλμολογικά Ταμπόν: 

- Αποστειρωμένα        Ποσότητα : 6.000 τεμάχια (έξι χιλιάδες) / 3μηνο (περίπου)

- Μη  Αποστειρωμένα    Ποσότητα : 6.000 τεμάχια (έξι χιλιάδες) / 3μηνο (περίπου)

6. Χαρτοβάμβακα Φύλλα 5kg :

Πακέτα: 400 (τετρακόσια) / 3μηνο περίπου

7. Βαμβάκι Υδρόφιλο καθαρό 100% 1Κgr:

Τεμάχια: 200 (διακόσια) / 3μηνο περίπου                    

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.