ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΣΚΙΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΣΚΙΟ

  1. Διαγνωστικό δισκίο (Optochin) για την ταυτοποίηση του πνευμονιόκοκκου σε καλλιέργειες πτυέλων και βρογχικών εκκρίσεων.

Τεμάχια: 2 (δύο) περίπου (ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν)

 

 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  2713601807

    Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο. Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της   Ανακοίνωσης.