ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ    
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔAΣ-RH      
         
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤA    
         
1 ANTI Α 55 FL περίπου  
2 ANTI B 55 FL περίπου  
3 ANTI AB 55 FL περίπου  
4 ANTI-D IgM 65 FL περίπου  
5 ANTI- D blend 55 FL περίπου  
6 ANTI K 20 FL περίπου  
7 ANTI - A1 Lectin 70 FL περίπου  
8 ANTI C 15 FL περίπου  
9 ANTI c (μικρό) 15 FL περίπου  
10 ANTI E 15 FL περίπου  
11 ANTI e (μικρό) 15 FL περίπου  
12 ΑΝΤΙ HUMAN 75 FL περίπου  
13 ALBUMIN 22% 90 FL περίπου  
14 ANTI C3D 3 FL περίπου  
15 ANTI IGG 2 FL περίπου  
16 ANTI Fya 5 FL περίπου  
17 ANTI Fyb 2 FL περίπου  
18 ANTI JKa  2 FL περίπου  
19 ANTI JKb 3 FL περίπου  
20 ANTI Lea  3 FL περίπου  
21 ANTI Leb 2 FL περίπου  
22 ANTI M 2 FL περίπου  
23 ANTI N 2 FL περίπου  
24 ΑΝΤΙ S 2 FL περίπου  
25 ANTI s μικρό 3 FL περίπου  
26 ANTI P1 5 FL περίπου  
27 ANTI Cw 3 FL περίπου  
28 ANTI kellano 1 FL περίπου  
29 ANTI H 2 FL περίπου  
30 ANTI Kpa 1 FL περίπου  
         
  Τηλ. Επικοινωνίας:     2713601807      
         
  Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών   (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr            Θερμή παράκληση! στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου   Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .                                                  Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.   .                                                                               
         
  Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.    
         
  Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος   της Ανακοίνωσης.