ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 14-03-2019

  • Εκτύπωση

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ

 

  1. Χαρτοβάμβακα Φύλλα 5kg :  

     Πακέτα: 300 (τριακόσια) (περίπου)

 

(κωδικός παρατηρητηρίου τιμών:  4.2.55)

                

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.