ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) 14-03-2019

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

  1. ΤΑΙΝΙΑ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ  ΠΛΑΣΤΙΚΗ: 

2,5 cm x 10m ± 1cm x 1m      

Ποσότητα:   4.000 Τεμάχια (τέσσερις χιλιάδες) (περίπου)

 

  1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΓΥΨΟΥ : 

15 cm x 2m ± 0,5cm x 0,5m    

Ποσότητα:   1.000 Τεμάχια (χίλια) (περίπου)

 

  1.  ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ :

Νο   6  (ρολό 25m) ± 2m        

Ποσότητα:   30 Τεμάχια (τριάντα) (περίπου)

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.