ΥΓΡΗ ΓΛΥΚΟΖΗ-ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)

ΥΓΡΗ ΓΛΥΚΟΖΗ – ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ

1.   ΥΓΡΗ  ΓΛΥΚΟΖΗ  ΓΙΑ  ΚΑΜΠΥΛΗ  ΖΑΚΧΑΡΟΥ  

Ποσότητα:  50 Kgr (πενήντα) περίπου

 

 

2. ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΓΟΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ       Περιεκτικότητας 20%

Ποσότητα : 500 ml (πεντακόσια) περίπου

 

3.  ΔΙΑΛΥΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ  ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ : Συντηρητικό διάλυμα με βάση την μεθανόλη, με σκοπό την συντήρηση των κυττάρων, που προέρχονται από τις βρογχοσκοπήσεις, μέχρι την ανάγνωσή τους από το κυτταρολογικό εργαστήριο.

Ποσότητα: 5 (πέντε) litra περίπου

(και ανάλογα με τον αριθμό των εξετάσεων που θα προκύπτουν από το βρογχοσκοπικό ιατρείο).

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.