ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)

ΔΙΑΛΥΜΑ  ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ

 

1. Διάλυμα Χρωστικής  May Grunwald

Ποσότητα:  10 litra (δέκα) περίπου

 

 

2. Διάλυμα Χρωστικής  Giemsa

Ποσότητα :   5  litra  (πέντε) περίπου

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.