ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 24-05-2019

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - RH

 

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΞΕΤΑΣΗ ABO:

ANTI A    Ποσότητα: 35 fl (τριάντα πέντε) περίπου

ANTI B     Ποσότητα: 35 fl (τριάντα πέντε) περίπου

ANTI AB   Ποσότητα: 35 fl (τριάντα πέντε) περίπου

ANTI A1   Ποσότητα: 50 fl (πενήντα) περίπου        

 

ΟΜΑΔΑ 2       

ΕΞΕΤΑΣΗ Rhesus :

ANTI D blend    Ποσότητα: 35 fl (τριάντα πέντε) περίπου

ANTI D IgM       Ποσότητα: 40 fl (σαράντα) περίπου

 

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ Rhesus-kell:

ANTI C             Ποσότητα: 10 fl (δέκα) περίπου

ANTI c(μικρό)   Ποσότητα: 10 fl (δέκα) περίπου

ANTI E             Ποσότητα: 10 fl (δέκα) περίπου

ANTI e(μικρό)   Ποσότητα: 10 fl (δέκα) περίπου

ANTI kell          Ποσότητα: 15 fl (δέκα πέντε) περίπου

 

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΞΕΤΑΣΗ ΆΜΕΣΟΣ COOMBS:

ANTI IgG        Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI C3d        Ποσότητα: 3 fl (τρία) περίπου

ANTI Human    Ποσότητα: 50 fl (πενήντα) περίπου

 

ΟΜΑΔΑ 5

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

ALBUMIN 22%   Ποσότητα: 70 fl (εβδομήντα) περίπου

 

ΟΜΑΔΑ 6

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΗΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

ANTI Fya       Ποσότητα: 3 fl (τρία) περίπου

ANTI Fyb       Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI JKa       Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI JKb        Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI Lea       Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI Leb       Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI M         Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI N           Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI S          Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI s μικρό   Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI P1        Ποσότητα: 5 fl (πέντε) περίπου

ANTI Cw       Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI kellano   Ποσότητα: 1 fl (ένα) περίπου

ANTI H           Ποσότητα: 2 fl (δύο) περίπου

ANTI Kpa        Ποσότητα: 1 fl (ένα) περίπου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι προσφορές να υποβληθούν για το σύνολο των αντιδραστηρίων της κάθε ομάδας.

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr   

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωση.