ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (09.07.19)ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

  1. Χρώση για την ανίχνευση των λευκοκυττάρων (solution crystal violet ή aqueous methylene blue +1-2% antic acid)

        Ποσότητα: 300 ml (τριακόσια) (περίπου)

 

  1. Ταινίες 10 Παραμέτρων ούρων (χωρίς συνοδό εξοπλισμό)

        Ποσότητα: kit 50 (1x100) (πενήντα)  (περίπου)

     Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.