ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

 

  1. Ελαστικοί Επίδεσμοι:

10 cm  x 4m ± 0,5cm x 1 m      

Ποσότητα:   2.000 Τεμάχια (δύο χιλιάδες)

 

15 cm  x 4m ± 0,5cm x 1 m      

Ποσότητα:   2.000 Τεμάχια (δύο χιλιάδες)

 

20 cm x 4m ± 0,5cm x 1 m      

Ποσότητα:   2.000 Τεμάχια (δύο χιλιάδες)

 

 

  1. ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

-2,5 cm x 10m ± 0,5cm x 1m      

Ποσότητα:   5.000 Τεμάχια (πέντε χιλιάδες)

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.