ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

  1. ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ 1lt(α/α παρατηρητηριου τιμών: 15.1.26 )

Ποσότητα: 60 τεμάχια (εξήντα)(περίπου)

 

  1. ΟΞΥΖΕΝΕ 1lt

Ποσότητα: 100 τεμάχια (εκατό) (περίπου)

          

  1. ΑΙΘΕΡΑΣ 500ml-1000ml

Ποσότητα: 20 τεμάχια (είκοσι)(περίπου)

 

  1. ΒΑΖΕΛΙΝΗ 1kg

Ποσότητα: 30 τεμάχια (τριάντα)(περίπου)

 

  1. Φορμόλη Υγρή 10% (έτοιμη προς χρήση)

Ποσότητα: 200 litra (διακόσια)(περίπου)

 

     Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr   .  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .  Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση. Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.   Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.