ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

 

Ταινίες (strips) E-test για τον έλεγχο MIC των κάτωθι αντιβιοτικών:

 1)   Cetazidime-Avibactam (30 strips)

 

 2)   Ceftolozane-Tazobactam (30 strips)

 

 3)   Daptomycin (30 strips)

 

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο πολυανθεκτικών μικροοργανισμών.

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.