Εκτύπωση

ΥΓΡΑ   Μ.Τ.Ν

Διάλυμα κιτρικό σφράγισης (κλεισίματος) των καθετήρων

  1. Amp 5ml via 4%

     Τεμάχια: 60 (εξήντα) (περίπου)

 

  1. Amp 5ml via 30%

     Τεμάχια: 40 (σαράντα) (περίπου)

 

  1. Amp 5ml via 46,7%

     Τεμάχια: 40 (σαράντα) (περίπου)

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.