ΧΗΜΙΚΑ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ Κ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (06-07-2020)

  ΧΗΜΙΚΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ & ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ                 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
A/A Περιγραφή
   
1 Bio - XYLENE 98-99 % 80 litr περίπου
2 HYDROCHLORIC ACID 36% 3 litr περίπου
3 ACETIC ACID 99-100%  (ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ)  3 litr περίπου
4 SPRAY FOR CITOLOGY FIXATION (Isoptopanol Propylene Glycol)(ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΑΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 tem περίπου
5 ΤΖΕΛ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (CRYOSTAT EMBEDDING MEDIUM) 1 tem  περίπου
6 Λυτικό βλενών & ερυθρών CYTOSPIN (Collection Fluid)  1000 ml περίπου
7 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (CYTORICH RED COLLECTION ) 1000 ml περίπου
8 ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΔΩΝ  (for microscopy) (xylene<60%, di Butyl phthalate<10%, styene<20%) 3000 ml περίπου
9 HEMACOLOR Rapid Staining of blood smear 1 Solution 7,5 litr περίπου
10 HEMACOLOR Rapid Staining of blood smear 2 Solution 5 litr περίπου
11 HEMACOLOR Rapid Staining of blood smear 3 Solution 5 litr περίπου
12 ETHANOL  DEHYOL ABSOLUTE (alcoholic mixture made up Ethanol) 60 litr περίπου
13 EOSIN  (1% Alcoholic) 10 litr περίπου
14 ΑΙΜΑΤΟΧΥΛΙΝΗ (Haematoxylin Ηarris)(Denatured Ethanol <10%, Acetic Acid <1% Solution Iodate <1%) 20 litr περίπου
15 PAPANIKOLAU STAIN OG-6. ( Methanol <50% Denatured Ethanol<50% Phosphotungstic Acid <1%) 15 litr περίπου
16 PAPANIKOLAU STAIN EA 50 (  Denatured Ethanol<45% Methanol <50%) 15 litr περίπου
17 ΑΦΑΛΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (BIOCAL C) Hydrochloric Acid<10% EDTA<1% 5 litr περίπου
18 ΠΑΡΑΦΙΝΗ 50 kgr περίπου
 

     Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr   

 Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

 Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.