ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) (04-09-2020)

ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

 

  1. Δείκτης Χάρτη Ηλιοτροπίου για την διάγνωση της ρήξης του αμνιακού σάκκου:

     Ποσότητα: 500 test (πεντακόσια) (περίπου)

                 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.