ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 22.09.2020

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ (RPR)

 

Αντιδραστήριο για τον έλεγχο της Σύφιλης (RPR)

(Μη ειδικά αντισώματα – αντιδρασίνες έναντι Τρεπόνημα pallidum)

Ταχεία ανίχνευση αντιδρασινών στο πλάσμα ή ορό

Απαιτείται μια κλασσική μέθοδος συγκόλλησης και η προσφερόμενη συσκευασία να περιλαμβάνει τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την εκτέλεση της, καθώς και θετικούς και αρνητικούς μάρτυρες.

 

Ποσότητα:  700 test (επτακόσια) περίπου

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.