ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 30-09-2020

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ

 

  1. Αιμοστατικές Γάζες:

 

- 10cm x 20cm ± 1 cm (περίπου)  

Ποσότητα: 400 τεμάχια (τετρακόσια) (περίπου)

 

 

- 5cm x 7cm ± 1 cm   (περίπου)  

Ποσότητα: 200 τεμάχια (διακόσια) (περίπου)

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.