ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) (19-10-2020)

  • Εκτύπωση

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Πορώδεις Αντιαλεργικές Ταινίες με Γάζα:  

 

- 9 x 10 cm ± 1,5 cm x 1,5cm (περίπου)    

Τεμάχια  4.000  (τέσσερις χιλιάδες) (περίπου)

                                                   

- 9 x 15 cm ± 1,5 cm x 1,5cm  (περίπου)    

Τεμάχια   4.000   (τέσσερις χιλιάδες)  (περίπου)

                                                       

- 9 χ 20 cm ± 1,5 cm x 1,5cm   (περίπου)  

Τεμάχια   4.000 (τέσσερις χιλιάδες) (περίπου)

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.