ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) (19.10.2020)

  • Εκτύπωση

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

  1. Πλήρες πολυμερές ισοθερμιδικό διάλυμα εντερικής διατροφής για σίτιση μέσω καθετήρα, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεϊνη (>18%) με φυτικές ίνες και πολύ χαμηλή ωσμωτικότητα (<155mOsmol/l) για έναρξη σίτισης και αποφυγή διαρροιών.

         

          Ποσότητα: 800 τεμάχια (οκτακόσια)   (περίπου ανάλογα με τις ανάγκες μας)

 

 

 

  1. Πλήρες πολυμερές υπερθερμιδικό διάλυμα εντερικής διατροφής με 1,5 kcal/ml, για σίτιση μέσω καθετήρα, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεϊνη (>17%) με φυτικές ίνες και πολύ χαμηλή ωσμωτικότητα (<155 mOsmol/l) για αυξημένες θερμιδικές και πρωτεϊνικές ανάγκες και αποφυγή διαρροιών .

 

          Ποσότητα: 900 τεμάχια (εννιακόσια) (περίπου ανάλογα με τις ανάγκες μας)

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.  

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο. 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.