ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 26/11/2020

ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

  1. Διάλυμα έκπλυσης ουροδόχου κύστεως για την εκτέλεση διουρηθρικών προστατεκτομών, που να περιέχει:

-Σορβιτόλη 27.0gr/1lit

-Μανιτόλη 4.5gr/1lit

Το ανωτέρο διάλειμμα να διατίθεται σε πλαστικούς σάκκους των 3 lit έκαστος

 

 

Ποσότητα:    48 λιτρα (περίπου)

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.