ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(19-01-2021)ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις:

  • Σύστημα ABO και RhD grouping. Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο τουλάχιστον από 4 κύκλους.
  • Screening αντισωμάτων και συμβατότητα. Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο τουλάχιστον από 4 κύκλους. Το εργαστήριο να εξετάζεται με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πραγματικών συμβατοτήτων ανά κύκλο. Να στέλνονται δείγματα που θα αναλύονται με όλες τις τεχνικές που το εργαστήριο επιθυμεί με το ίδιο κόστος.
  • Τεστ άμεσου Coombs. Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο τουλάχιστον από 4 κύκλους.
  • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να περιλαμβάνει, την αποστολή των προς εξέταση δειγμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα παραδόσεων, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου από τον Οργανισμό, την προετοιμασία και αποστολή από τον Οργανισμό εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών του εργαστηρίου για κάθε αποστολή δειγμάτων, καθώς και ετήσια έκθεση (πιστοποιητικό) απόδοσης.
  • Η εταιρεία κατασκευής και προμήθειας του δείγματος ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον προμηθευτή ή/ και κατασκευαστή των ελεγχόμενων αντιδραστηρίων και αναλυτών.
  • Ο οργανισμός που θα διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος, ανεξάρτητος, διαπιστευμένος ως προς την διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου EN ISO/IEC 17043:2010 και να είναι και πιστοποιημένος.

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.