Εκτύπωση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Control για τον εσωτερικό έλεγχο ανοσοαιματολογικών αναλύσεων ομάδων αίματος, rhesus και φαινοτύπου, screening, άμεσης Coombs.

Το ανεξάρτητο control να αποτελείται από 4 διαφορετικά φιαλίδια ολικού αίματος για τον έλεγχο των ομάδων αίματος ABO, RhD, φαινοτύπου Rhesus, Kell, άμεσης Coombs και τον έλεγχο αντισωμάτων (screening). Το κάθε φιαλίδιο να ελέγχει διαφορετική ομάδα και συνδυασμό Rhesus, ώστε να ελέγχονται όλες οι ομάδες και οι φαινότυποι Rhesus. Τα φιαλίδια να περιέχουν επαρκή ποσότητα αίματος ώστε να καλύπτονται οι μηνιαίες ανάγκες του τμήματος και να ελέγχονται όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο τμήμα.

Το control να είναι συμβατό με όλες τις τεχνικές που επιθυμεί το εργαστήριο (ημιαυτόματη μέθοδο στηλών αιμοσυγκόλλησης με μικροσφαιρίδια ή γέλη καθώς και με χειροκίνητη μέθοδο slide και tube test, μικροπλάκα στερεάς φάσης).

Να είναι κατασκευασμένο από ολικό αίμα, έτσι ώστε να μιμούνται όσο το δυνατό περισσότερο τα προς εξέταση δείγματα.

Να έχει τη δυνατότητα το εργαστήριο να κάνει ανάστροφη ομάδα αίματος.

Η προμηθεύτρια εταιρεία και ο κατασκευαστής των υλικών του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας να είναι πιστοποιημένοι.

Η εταιρεία να έχει εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας, να κατατεθεί πελατολόγιο.

Η εταιρεία κατασκευής και προμήθειας του δείγματος ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον προμηθευτή ή/ και κατασκευαστή των ελεγχόμενων αντιδραστηρίων και αναλυτών.

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.