ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(19-01-2021)ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ(2)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γενικές Προδιαγραφές

Ο οργανισμός που θα διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος, ανεξάρτητος, πιστοποιημένος, με ISO 9001:2008 διαπιστευμένος ως προς την διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με τις απαιτήσεις του πρότυπου EN ISO/IEC 17043:2010, να είναι και πιστοποιημένος.

Η εταιρεία να προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, να παρέχει επιστημονική ερμηνεία στην περίπτωση παρέκκλισης αποτελεσμάτων.

Τα δείγματα να είναι συμβατά με τους αναλυτές και τις μεθόδους, να είναι έτοιμα προς χρήση και να ελέγχονται με τις μεθόδους ρουτίνας, όπως τα υπόλοιπα δείγματα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να περιλαμβάνει, την αποστολή των προς εξέταση δειγμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα (με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει αριθμό κύκλων, τουλάχιστον 3 ετησίως), σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα παραδόσεων, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου από τον οργανισμό, την προετοιμασία και αποστολή από τον οργανισμό εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών του εργαστηρίου για κάθε αποστολή δειγμάτων, καθώς και ετήσια έκθεση (πιστοποιητικό) απόδοσης.

Η εταιρεία κατασκευής και προμήθειας του δείγματος ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον προμηθευτή ή/ και κατασκευαστή των ελεγχόμενων αντιδραστηρίων και αναλυτών.

Σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας

Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τον HBV Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 3-4 κύκλους. Να διενεργεί εξέταση και όλων των ζητούμενων δεικτών για τον HBV.

Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τον HCV Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 3-4 κύκλους.

Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τον HIV Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 3-4 κύκλους. Το πρόγραμμα να διενεργεί εξέταση για HIV1/HIV2 Ag/Ab. 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr     Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .    Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση. Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο. Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.