ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(19-01-2021)ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ(3)

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανεξάρτητα δείγματα για τον καθημερινό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές εξετάσεις της Αιμοδοσίας.

  • Το δείγμα θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος ορός, ο οποίος να δίνει οριακά θετική αντίδραση και να μπορεί να ελέγχει συγχρόνως όλες τις εξετάσεις ρουτίνας(HIV1/HIV2 Ag/Ab, HBsAg, Anti-HCV) . Ο ποιοτικός έλεγχος να γίνεται για όλους τους ιούς με το ίδιο δείγμα.
  • Το δείγμα να είναι έτοιμο προς χρήση, σε υγρή φάση και να μη χρειάζεται ανασύσταση και να διατηρεί τη σταθερότητα του τουλάχιστον 2 μήνες μετά το άνοιγμα. Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την παράδοση εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου προερχόμενου από το ίδιο lot για τουλάχιστον ένα έτος.
  • Να καλύπτει τα αντιδραστήρια, τη μέθοδο και τον αναλυτή της προσφερόμενης μεθοδολογίας αναλυτών-αντιδραστηρίων.
  • Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.
  • Το control να έχει έγκριση από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και σήμανση CE.
  • Η εταιρεία κατασκευής και προμήθειας του δείγματος ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον προμηθευτή ή/ και κατασκευαστή των ελεγχόμενων αντιδραστηρίων και αναλυτών.

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.