ΧΗΜΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

 

  1. Acetic acid glacial (99-100%)  

           Ποσότητα:  5 lit  (πέντε)  (περίπου)

 

       2. Hydrochloric  acid  (≤36%)

           Ποσότητα:  5 lit  (πέντε)  (περίπου)

 

 

 

 

 

     Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr   .

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών  (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.   

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος  της  Ανακοίνωσης.