ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΓΑΖΑ

 

 Πορώδεις Αντιαλεργικές Ταινίες με Γάζα:

 

-9 x 10 cm ± 1,5 cm x 1,5cm 

Ποσότητα :   9.600 τεμάχια (εννέα χιλιάδες εξακόσια) (περίπου)

 

-9 x 15 cm ± 1,5 cm x 1,5cm  

Ποσότητα: 9.600 τεμάχια (εννέα χιλιάδες εξακόσια) (περίπου)

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.