ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟ  ΔΙΑΛΥΜΑ

 

 

  1. ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος

Ποσότητα: 100 κιλά   (εκατό) (περίπου)

 

 

  1. ΦΟΡΜΟΛΗ 10% (διάλυμα έτοιμο προς χρήση)

Ποσότητα: 200 lit (διακόσια) (περίπου)

 

 

 

 

     Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.