ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

 

  1. Αποστειρωμένο ισότονο διάλυμα καθαρισμού τραυμάτων με βάση το διάλυμα “Ringer”

(ισότονο διάλυμα ηλεκτρολύτη αποτελούμενο από χλωριούχο νάτριο, χρωριούχο κάλιο και χλωριούχο ασβέστιο), από 0,02% ή 0,04% πολυεξανίδη και πολυαιθυλενογλυκόλη.

 

Ποσότητα: 20 τεμάχια (είκοσι) (περίπου)

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.