ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

  1. ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ 1lt (α/α παρατηρητηριου τιμών: 15.1.26 )

Ποσότητα:   60 τεμάχια (εξήντα) (περίπου)

        

  1. ΑΙΘΕΡΑΣ 500ml-1000ml

Ποσότητα:  30  τεμάχια (τριάντα)   (περίπου)

 

  1. ΒΑΖΕΛΙΝΗ 1kg

Ποσότητα: 10 τεμάχια (δέκα)         (περίπου)

 

 4.Νιτρικός Άργυρος   sol AgNO3 10% 

Ποσότητα:   200 ml (διακόσια)     (περίπου)

 

     Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr   .

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.