Σχόλια  

#6 ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ 30-12-2019 14:58
Προς
Π.Γ.Ν.Τ«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Γραφείο Προμηθειών Αθήνα, 27/12/2019

Θέμα:Προτάσεις για τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων
Στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων με ημερομηνία διενέργειας 31/12/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου 18804, θα θέλαμε να επισημάνουμε τη σημασία διεξαγωγής εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
Επειδή ένα σημαντικό κονδύλι πρόκειται να διατεθεί για τη διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια αντιδραστηρίων, πιστεύουμε πως αφενός για να εξασφαλιστεί η σωστή αξιοποίησή του κονδυλίου αυτού και συνεπώς η σωστή διαχείρισή του και αφετέρου η βελτιστοποίηση της ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, είναι απαραίτητο στα είδη που θα ζητούνται
1ον.Nα προστεθεί ξεχωριστός πίνακας ειδών που θα περιλαμβάνει Εξωτερικό έλεγχο ποιότητας, από ανεξάρτητο προμηθευτή και κατασκευαστή με συγκεκριμένη ποσότητα και συγκεκριμένη προβλεπόμενη δαπάνη.
2ον.Συγκεκριμένες προδιαγραφές και ανεξάρτητη προβλεπόμενη δαπάνη , η οποία θα αφαιρεθεί από το υπάρχον εγκεκριμένο κονδύλι για να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον δαπάνη το νοσοκομείο , ώστε τα εργαστήρια να διασφαλίζουν την αντικειμενικότη τα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους και να ελέγχουν την ποιότητα των αντιδραστηρίων και τη σωστή λειτουργία των αναλυτών που προμηθεύονται
Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την νέα Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ΕΠΥ αρ Πρωτ 919., ο προμηθευτής στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής του εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή και προμηθευτή των αντίστοιχων αντιδραστηρίων και των αναλυτών ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότη τα του ελέγχου ποιότητας.
Συγκεκριμένα προτείνουμε :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ:
1.Εξειδικευμένο πρόγραμμα για τις εξετάσεις PT( sec, %) , ΙNR, APTT ( sec, ratio), Fibrinogen. Το πρόγραμμα να διενεργείται οκτώ φορές ετησίως, με τουλάχιστον δύο πραγματικά αναραίωτα δείγματα ανά αποστολή, προκειμένου αφ ενός να αναλύονται συγχρόνως και τα δύο διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων ( υψηλά- χαμηλά) και αφ ετέρου σε περίπτωση μη αναμενόμενου αποτελέσματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μια πρώτη απάντηση αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό, ώστε να προβεί άμεσα σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. Οι τιμές των δειγμάτων να είναι κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος. Για το ΡΤ να υπάρχει η δυνατότητα τα αποτελέσματα να αποστέλλονται σε δευτερόλεπτα , σε επί τοις εκατόν, ώστε να ελέγχονται άμεσα οι ίδιοι τύποι αναλυτών αλλά και σε INR για να συγκρίνονται με όλους τους αναλυτές, για το APTT να υπάρχει η δυνατότητα τα αποτελέσματα να αποστέλλονται σε sec και ratio. Το εργαστήριο να μπορεί να αποστέλλει αποτελέσματα για τρεις αναλυτές χωρίς επιπλέον κόστος.
2.Εξειδικευμένο πρόγραμμα για τις εξετάσεις:D-Dim er Το πρόγραμμα να εξειδικεύεται στην εξέταση για D Dimer , με ιδιαίτερα επιλεγμένα δείγματα που θα στοχεύουν μόνο στην εξέταση αυτήν. Το πρόγραμμα να διενεργείται ανά τρίμηνο, με τουλάχιστον δύο πραγματικά αναραίωτα δείγματα ανά αποστολή προκειμένου αφ ενός να εξετάζονται συγχρόνως και τα δύο διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων (υψηλά- χαμηλά) .και αφ ετέρου σε περίπτωση μη αναμενόμενου αποτελέσματος να μπορεί άμεσα να δοθεί μια απάντηση αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό, ώστε το εργαστήριο να προβεί σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. Οι τιμές των δειγμάτων να είναι κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος. . Το εργαστήριο να μπορεί να αποστέλλει αποτελέσματα για τρεις αναλυτές χωρίς επιπλέον κόστος.
Γενικές απαιτήσεις:
Η εταιρεία, προμηθευτής να προσφέρει υποχρεωτικά ολοκληρωμένη σειρά των ανωτέρω προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας, και ολοκληρωμένα ετήσια προγράμματα, από τον ίδιο διοργανωτή, προκειμένου το εργαστήριο να εξασφαλίζει:
Α) Συνεκτίμηση στα αποτελέσματα των διαφορετικών εξετάσεων
Β) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαφορετικών εξετάσεων το εργαστήριο να βρίσκει άμεσα την απάντηση του από τον ίδιο προμηθευτή, ώστε ο ένας προμηθευτής να μην μετατοπίζει το πρόβλημα στον άλλο και το εργαστήριο να είναι σε θέση να λαμβάνει μια οριστική απάντηση γρήγορα, προς επίλυση του προβλήματος.
Γ) Να γίνεται χρήση, εκπαίδευση και ερμηνεία ενός λογισμικού του ιδίου οίκου από το εργαστήριο , για την αποστολή αποτελεσμάτων και παραλαβή των ρεπόρτ- αναφορών.
Τα προγράμματα να είναι διαπιστευμένα με το νέο πρότυπο ΙSO 17043 : 2010
Σε κάθε διεξαγωγή να αναλύονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο διαφορετικά δείγματα ώστε αφ ενός να ελέγχεται η απόδοση της εξέτασης σε δύο διαφορετικά επίπεδα και αφ ετέρου σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη αν το σφάλμα είναι ένα συστηματικό ή τυχαίο σφάλμα, για να προβεί αμέσως στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες .
Τα δείγματα να είναι πραγματικά αναραίωτα δείγματα (και όχι αραιωμένα)
Οι τιμές των δειγμάτων να βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος. Όλα τα δείγματα που θα αναλυθούν να είναι διαφορετικά και να μην επαναλαμβάνοντα ι. κατά την διάρκεια του προγράμματος στο έτος. Να το δηλώνει ο προμηθευτής
Επίσης η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε θέματα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να μην εμπλέκεται με προμήθεια αντιδραστηρίων ή με θέματα εκπαίδευσης , εγκατάστασης για διαπίστευση ή πιστοποίηση των εργαστηρίων, ώστε να μην υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειμενικότη τα στην παροχή συμβουλών, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ποιότητας. Επίσης να διαθέτει και προγράμματα μοριακών τεχνικών.
Παράθεση
#5 ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ 30-12-2019 12:40
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΗΞΗΣ
( ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ –ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΑΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2/2
11. Να προσφερθούν QC normal για καθημερινό ποιοτικό έλεγχο (7 φορές εβδομαδιαίως) και QC abnormal για 7 φορές εβδομαδιαίως, ανάλογα calibrator για βαθμονόμηση όποτε απαιτείται από την κατασκευάστρια εταιρεία.
12. Να προσφερθούν επίσης ΟΛΑ τα απαραίτητα αναλώσιμα σε επαρκή αριθμό, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες, για την πραγματοποίηση των εξετάσεων, την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο και θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στον χώρο των εργαστηρίων του Νοσοκομείου. Επίσης θα προσφέρει µαζί και το service.
13. Να λειτουργεί υπό τάση 220V και να είναι επιτραπέζιος.
14. Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης όσο το δυνατόν µμεγαλύτερου αριθμού διαφορετικών εξετάσεων σε κάθε δείγµα. Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί ο αριθμός ταυτόχρονης ανάλυσης εξετάσεων ανά δείγµα.
15. Να ελέγχει αυτόματα την στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβετών και να ειδοποιεί εάν οι ποσότητες δεν επαρκούν. Να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης του πραγματικού αριθμού εξετάσεων σε σχέση με τον υπάρχοντα όγκο των αντιδραστηρίων που βρίσκονται στον αναλυτή καθώς και να υπάρχει ένδειξη όπου αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εκτελούμενων εξετάσεων ανά πάσα στιγμή. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης τής καμπύλης αντίδρασης των μετρήσεων για κάθε τύπο εξέτασης και να γίνεται χρήση της καμπύλης σχηματισμού του θρόμβου για την αξιολόγηση των παθολογικών δειγμάτων όπως για παράδειγμα διφασική καμπύλη, χαμηλά επίπεδα παραγόντων πήξης, ανεπάρκεια ινωδογόνου.
16. Να διαθέτει διαφορετικό ρύγχος αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικό ρύγχος για τα αντιδραστήρια.
17. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας επί 24ώρου βάσεως και να έχει μικρό χρόνο επαναφοράς από τη θέση αναμονής (stand-by).
18. Να πραγματοποιεί απαραιτήτως τις εξετάσεις χρόνου Προθροµβίνης ΡΤ, Χρόνου ενεργοποιημένης µερικής Θροµβο̟λαστίνης ΑΡΤΤ, Ινωδογόνο FIB, ∆-∆ιµερή (D-Dimer).
19. Εκτός του κυρίου αναλυτή που προδιαγράφεται ανωτέρω να προσφερθεί και δεύτερος αναλυτής ως εφεδρικός – εφημερίας, για πλήρη κάλυψη του εργαστηρίου στις εξετάσεις ρουτίνας. Ο εφεδρικός- εφηµερίας αναλυτής θα πρέπει να λειτουργεί µε τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα µε τον κύριο αναλυτή και να έχει τις ιδιες τεχνικές προδιαγραφές.
20. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, µε πολυετή εμπειρία στο χώρο των αναλυτών παραμέτρων πήξης. Να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας, µε αναλυτές όµοιους µε τους προσφερόμενους που συντηρεί η εταιρεία σε δημόσια Νοσοκομεία.
21. Να προστεθεί πελατολόγιο στα εργαστήρια που λειτουργεί ο τύπος του προσφερόμενου αναλυτή.
Αντιδραστήριο ανθρώπινης ανασυνδιασµένης Θροµβοπλαστίνης ΡΤ υψηλής ευαισθησίας µε ISI περίπου 1
Αντιδραστήριο APTT µε ενεργοποιητή έτοιμο προς χρήση
Αντιδραστήριο ΙΝΩ∆ΟΓΟΝΟ κατά Clauss
Αντιδραστήριο D-Dimer για ποσοτικό προσδιορισμό

Με την ελπίδα ότι οι προτάσεις μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,Δημήτρης Γκούμας
Προϊστάμενος Εξυπηρέτησης Πελατών
Παράθεση
#4 ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ 30-12-2019 12:40
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΗΞΗΣ
( ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ –ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΑΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1/2

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εκτελεί συνδυασµό πηκτολογικών, χρωµογονικών και ανοσολογικών αναλύσεων αυτομάτως. Να είναι καινούργιος–αμε ταχείριστος και να αναφέρεται το έτος της πρώτης κυκλοφορίας.
2. Να είναι αυτόματος αναλυτής τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (RANDOM ACCESS) με ταχύτητα τουλάχιστον 100 test/ώρα και µε δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων - αντιδραστηρίων – κυβετών, χωρίς την διακοπή του αναλυτή.
3. Nα έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημέν ου, ολοκληρωμένου, προαναλυτικού ελέγχου σε περίπτωση ακαταλληλότητας δειγμάτων (αιμολυμένα, ικτερικά και λιπαιμικά δείγματα) και να ειδοποιεί τον χειριστή με ειδική σήμανση σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων αποδεκτών ορίων συγκέντρωσης των παρεμποδιστικών ουσιών. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού πηγμάτων ώστε να αποφεύγεται η αναρρόφησή τους, που προκαλεί τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα πιθανή λανθασμένη μέτρηση και διακοπή της ομαλής διαδικασίας ελέγχου των δειγμάτων.
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 40 θέσεις δειγμάτων και να δέχεται καψάκια ή /και αρχικά σωληνάρια αιµοληψίας (primary tubes), µε δυνατότητα θετικής αναγνώρισης των δειγµάτων µε αναγνώστη γραµµικού κώδικα (bar code scanner). Να διαθέτει τουλάχιστον 20 θέσεις αντιδραστηρίων μεταβλητής διαμέτρου, σε θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος και επάρκεια 800 τουλάχιστον κυβετών επί του αναλυτή και αυτόνομη λειτουργία 300 τουλάχιστον εξετάσεων χωρίς την παρουσία του χειριστή. Να έχει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων, σε καψάκια και σωληνάρια αιμοληψίας, κανονικά ή παιδιατρικά µε ή χωρίς barcode. Σε περίπτωση µη ανάγνωσης του barcode, να είναι εφικτή η εισαγωγή των στοιχείων του δείγματος µέσω πληκτρολογίου. Θα εκτιμηθεί θετικά κατά την αξιολόγηση, η δυνατότητα διάτρησης πωμάτων σωληνάριων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του χειριστή.
5. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (Stat measurements) σε οποιαδήποτε θέση δείγματος και ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια των µμετρήσεων, χωρίς την διακοπή του αναλυτή.
6. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης επανάληψης µμέτρησης µε αραίωση κατά την διάρκεια της µέτρησης (για τις εκτός γραµµικότητας µμετρήσεις) και αυτόματης ανάλυσης πολλαπλών αραιώσεων αρχικού δείγματος χωρίς την παρέμβαση του χειριστή καθώς και δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού και εκτέλεσης επιπλέον εξετάσεων εάν το αποτέλεσμα της αρχικής είναι εκτός ορισμένων ορίων (reflex testing).
7. Να έχει ευκολία στον προγραµµατισµό µε μεγάλη έγχρωμή οθόνη αφής και φιλικό στο χρήστη λογισμικό πρόγραµµα και να διαθέτει εξωτερικό εκτυπωτή απλού χαρτιού Α4 µε δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων.
8. Να διαθέτει πλήρες πρόγραµµα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου µε διαφορετικά επίπεδα controls και διαγράµµατα (Levey-Jennings Westgard κανόνες), µε δυνατότητα αντίστοιχων εκτυπώσεων και στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων του ποιοτικού ελέγχου (πχ µηνός έτους κλπ.). Να προειδοποιεί το χειριστή αν υπάρχει πρόβλημα µε τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου. Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων µμεγάλου αριθμού αρχείων ασθενών, δυνατότητα εξαγωγής τους προς επεξεργασία και να µπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα µε το µμηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου. Η εκτύπωση των αποτελεσµάτων να γίνεται από τον αναλυτή ανά ασθενή, µε τα δημογραφικά του στοιχεία και µε ταυτόχρονη αναγραφή του εύρους αναφοράς ανά εξέταση , ώστε να µπορεί να δοθεί απευθείας ως απάντηση στον ασθενή.
9. Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας µε εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία µε το LIS του εργαστηρίου.
10. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα µετά το άνοιγμα τους. Θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα να είναι έτοιμα προς χρήση, προκειμένου να απαλειφθούν τυχόν σφάλματα κατά την ανασύσταση.
Παράθεση
#3 LYRITIS BIOLINE A.E. 30-12-2019 10:07
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι επιτραπέζιος, πλήρως αυτοματοποιημέν ος, σύγχρονης τεχνολογίας και φιλικός προς τον χρήστη και να εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις ρουτίνας: χρόνος προθρομβίνης (PT), χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), ινωδογόνο και d-dimer.
2. Ειδικά για τον προσδιορισμό του χρόνου προθρομβίνης, η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει και να εφαρμόζεται στον προσφερόμενο αναλυτή αντιδραστήριο θρομβοπλαστίνης ζωικής προέλευσης αλλά και αντιδραστήριο με ανασυνδυασμένη θρομβοπλαστίνη.
3. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων με πηξιολογικές, χρωματομετρικές και ανοσολογικές μεθοδολογίες.
4. Να είναι τύπου τυχαίας προσπέλασης δειγμάτων (random access).
5. Η παραγωγικότητα του δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 100 εξετάσεων PT ανά ώρα.
6. Να διαθέτει τουλάχιστον 10 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων.
7. Να είναι συνεχούς φόρτωσης (continuous loading) δειγμάτων με άπαξ χωρητικότητα τουλάχιστον 60 δειγμάτων. Επίσης, να ενσωματώνει διάταξη ανάγνωσης γραμμικού κώδικα και ταυτοποίησης των δειγμάτων μέσω barcode.
8. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης της στάθμης τόσο των δειγμάτων όσο και των αντιδραστηρίων.
9. Να διαθέτει δύο βραχίονες με δύο ρύγχη δειγματοληψίας, ένα για τα δείγματα κι ένα για τα αντιδραστήρια προς αποφυγή επιμολύνσεων (carry-over). Επίσης, να δέχεται σωληνάρια δειγματοληψίας διαφόρων μεγεθών.
10. Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης κι εξέτασης επειγόντων δειγμάτων (STAT) ανά πάσα στιγμή, ακόμα και κατά τη διάρκεια των αναλύσεων.
11. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης επανάληψης κι εκτέλεσης συμπληρωματικών εξετάσεων (reflex testing).
12. Να έχει τη δυνατότητα βαθμονόμησης με master calibration curve (καμπύλη αναφοράς) ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση ξεχωριστών βαθμονομητών (calibrators).
13. Να διαθέτει εξελιγμένο πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαγράμματα Levey – Jennings.
14. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής.
15. Να έχει την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ και σύνδεσης με LIS.
Παράθεση
#2 DIACHEL AE 10-12-2019 16:02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΗΞΗΣ
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογία και να εκτελεί συνδυασμό πηκτολογικών, χρωμογονικών και ανοσολογικών αναλύσεων αυτομάτως.
2. Να είναι αυτόματος αναλυτής τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (RANDOM ACCESS) για ΡΤ, APTT, Fib, D-Dimer κ.ά. με ταχύτητα τουλάχιστον 150test/ώρα και με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων-αντιδ ραστηρίων-κυβετ τών.
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις δειγμάτων και να δέχεται καψάκια ή/και αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας (primary tubes) με δυνατότητα θετικής αναγνώρισης των δειγμάτων με αναγνώστη γραμμικού κώδικα (bar code scanner). Να διαθέτει τουλάχιστον 15 θέσεις αντιδραστηρίων μεταβλητής διαμέτρου σε θερμοστατούμενο (ψυχόμενο) χώρο και μεγάλη αυτονομία σε κυβέττες μέτρησης (άνω των 200). Επίσης σε θερμοστατούμενο (ψυχόμενο) χώρο δύνανται να διατηρούνται και τα αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου.
4. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (Stat measurements) σε οποιαδήποτε θέση δείγματος και ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια των μετρήσεων.
5. Να έχει την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής αντιδραστηρίων (open system) με ελεύθερα προγραμματιζόμε να πρωτόκολλα. Να κατατεθούν τα πρωτόκολλα εφαρμογής των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή.
6. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης των δειγμάτων, αυτόματης επανάληψης μετρήσεων που είναι εκτός ορίων γραμμικότητας και αυτόματης πραγματοποίησης συγγενούς μέτρησης (reflex test).
7. Να έχει ευκολία στον προγραμματισμό με μεγάλη έγχρωμη οθόνη και φιλικό στο χρήστη λογισμικό πρόγραμμα και να διαθέτει εξωτερικό εκτυπωτή απλού χαρτιού Α4 με δυνατότητα εκτύπωσης καμπυλών και αποτελεσμάτων.
8. Να διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης & αποθήκευσης αποτελεσμάτων ασθενών, καμπυλών μέτρησης και βαθμονόμησης. Να έχει τη δυνατότητα προβολής της καμπύλης της αντίδρασης κατά τη διάρκεια της μέτρησης και πραγματοποίησης πλήρους αυτόματης βαθμονόμησης των εξετάσεων. Επίσης να διαθέτει πρόγραμματα βαθμονόμησης & ποιοτικού ελέγχου (QC) με διαγράμματα. Να περιγραφούν τα προγράμματα προς αξιολόγηση.
9. Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS του εργαστηρίου.
10. Η ποσότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων να είναι επαρκής λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο σταθερότητας των αντιδραστηρίων μετά την ανασύσταση τους ή το άνοιγμά τους, τις ανάγκες βαθμονόμησης, τον ποιοτικό έλεγχο, την καθημερινή και εις διπλούν πραγματοποίηση των εξέτασεων του κάθε δείγματος (οι αιτούμενες εξετάσεις αφορούν τελικό αποτέλεσμα).
11. Να προσφερθούν QC normal για καθημερινό ποιοτικό έλεγχο (7 φορές εβδομαδιαίως) και QC abnormal για 7 φορές εβδομαδιαίως ,ανάλογα calibrators για βαθμονόμηση όποτε απαιτείται από την κατασκευάστρια εταιρεία.
12. Να προσφερθούν επίσης τα απαραίτητα αναλώσιμα σε επαρκή αριθμό ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες για την πραγματοποίηση των εξετάσεων, την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο.
13. Να λειτουργεί υπό τάση 220V και να έχει μικρές διαστάσεις και βάρος για εξοικονόμηση χώρου και να είναι επιτραπέζιος.
14. Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού διαφορετικών εξετάσεων σε κάθε δείγμα. Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί ο αριθμός ταυτόχρονης ανάλυσης εξετάσεων ανά δείγμα.
15. Να ελέγχει αυτόματα την στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβετών και να ειδοποιεί εάν οι ποσότητες δεν επαρκούν.
16. Να διαθέτει διαφορετικό ρύγχος αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικό ρύγχος για τα αντιδραστήρια ή αν χρησιμοποιεί το ίδιο ρύγχος να είναι ασφαλής η αποφυγή επιμόλυνσης.
17. Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας επί 24ώρου βάσεως και να έχει μικρό χρόνο επαναφοράς από τη θέση αναμονής (stand-by). Nα αναφερθεί ο χρόνος προς αξιολόγηση.
18. Να πραγματοποιεί απαραιτήτως τις εξετάσεις Χρόνου Προθρομβίνης PT, Χρόνου ενεργοποιημένης μερικής Θρομβοπλαστίνης APTT, Ινωδογόνο FIB, Δ-Διμερή (D-Dimer). Θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να πραγματοποιεί επιπλέον τις ακόλουθες εξετάσεις: ΤΤ, Factors: II,V,VII,VIII,I X,X,XI,XII,XIII , AT III, anti-Xa, Protein C, Protein S, Factor V-Leiden, APCR, Lupus Screen/Confirm, C-1 Esterase Inhibitor, Factor VIII:c, Factor Xiii:c. Να αναφερθούν οι επιπλέον πραγματοποιούμε νες εξετάσεις προς αξιολόγηση.
19. Εκτός του κύριου αναλυτή που προδιαγράφεται ανωτέρω να προσφερθεί και δεύτερος αναλυτής ως εφεδρικός για πλήρη κάλυψη του εργαστηρίου στις εξετάσεις ρουτίνας. Ο εφεδρικός αναλυτής θα πρέπει να λειτουργεί με τα ίδια αντιδραστήρια με τον κύριο αναλυτή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΗΞΗΣ
Αντιδραστήριο Θρομβοπλαστίνης ΡΤ υψηλής ευαισθησίας με ΙSI περίπου 1
Αντιδραστήριο ΑΡΤΤ με ενεργοποιητή έτοιμο προς χρήση
Αντιδραστήριο FIB κατά Clauss
Aντιδραστήριο D-Dimer για ποσοτικό προσδιορισμό

Εξετάσεις Αναλυτή Πήξης:
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ EΞΕΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΡΤ
ΑΡΤΤ
FIB
D-Dimer


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: ...................


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Στις προδιαγραφές 10-12, οι οποίες αφορούν τα αναλώσιμα/ αντιδραστήρια/ calibrator/ control, μπορείτε να κάνετε όποιες διορθώσεις επιθυμείτε αναλόγως του τρόπου λειτουργίας του εργαστηρίου (π.χ. εις διπλούν τρέξιμο εξετάσεων, συχνότητα χρήσης control κλπ).
 Η προδιαγραφή 19 αναφέρεται σε εφεδρικό ημιαυτόματο αναλυτή ώστε να διατηρηθούν τα κόστη χαμηλά. Αν δεν επιθυμείτε εφεδρικό αναλυτή σβήνετε την προδιαγραφή.
Παράθεση
#1 Roche Diagnostics Hellas A.E. 09-12-2019 13:12
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ-ΠΗΞΗΣ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού πηξιολογικών, χρωμογονικών και ανοσολογικών εξετάσεων.
2. Να είναι μικρών διαστάσεων και επιτραπέζιος.
3. Να είναι αυτόματος, τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (random access), με ελάχιστη χωρητικότητα 100 δείγματα και ταχύτητα τουλάχιστον 140PT/ώρα.
4. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, αντιδραστηρίων, κυβεττών και η προσθήκη επειγόντων δειγμάτων (stat) να γίνεται χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.
5. Να δέχεται τα δείγματα σε σωληνάρια διαφόρων τύπων με δυνατότητα θετικής αναγνώρισης μέσω ενσωματωμένου bar code reader και να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης διάτρησης του πώματος.
6. Να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 240 κυβεττών και να διαθέτει τουλάχιστον 70 θέσεις αντιδραστηρίων από τις οποίες τουλάχιστον 40 ψυχόμενες.
7. Να ελέγχει αυτόματα την στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβετών και να ειδοποιεί αν οι ποσότητες δεν επαρκούν.
8. Να υπάρχει τεχνική πρόβλεψη για τη βέλτιστη χρήση των αντιδραστηρίων με τη μείωση του νεκρού όγκου.
9. Να είναι ανοικτό σύστημα και ο χρήστης να μπορεί να προγραμματίζει πρωτόκολλα.
10. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης των δειγμάτων, αυτόματης επανάληψης μετρήσεων που είναι εκτός ορίων γραμμικότητας και αυτόματης πραγματοποίησης συγγενούς μέτρησης (reflex test).
11. Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC) με διαγράμματα.
12. Να πραγματοποιεί αυτόματη βαθμονόμηση των εξετάσεων, όπου απαιτείται, από σετ βαθμονομητών ή ένα πυκνό βαθμονομητή τον οποίο να αραιώνει σειριακά ή κατ’επιλογή του χειριστή.
13. Να διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης & αποθήκευσης αποτελεσμάτων ασθενών, καμπυλών μέτρησης και βαθμονόμησης.
14. Να διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη, φιλικό στο χρήστη λογισμικό πρόγραμμα και εξωτερικό εκτυπωτή απλού χαρτιού Α4 με δυνατότητα εκτύπωσης καμπυλών και αποτελεσμάτων.
15. Να επικοινωνεί με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να είναι δυνατή η αμφίδρομη σύνδεση με το LIS του εργαστηρίου.
16. Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας επί 24ώρου βάσης και να αναφερθεί ο μέγιστος απαιτούμενος χρόνος για ημερήσια/εβδομα διαία συντήρηση του αναλυτή
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση